Публічний договір

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (публічний договір)

ФОП Фомичова Інна Іванівна (РНОКПП 2532022345) (далі - "Продавець"), зареєстрована і діє в відповідності до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах: 


1. Терміни

1.1. Товар - опублікований на сайті https://moonrabbits.rest/ перелік товарів. 1.4. Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товарів та особисто забраних із закладу «Ресторан MOON RABBITS».

1.5. Покупець - фізична особа, яка вчинила Акцепт Публічної оферти Продавця, викладеної в цьому Договорі. 

1.6. Продавець – посередник, що приймає та обробляє замовлення Покупця та формує замовлення згідно побажань Покупця з готових страв і напоїв, представлених на сайті Продавця. 

1.7.Сторони - Продавець і Покупець. 


2. Предмет договору. 

2.1. Предметом Угоди є надання можливості Покупцеві вибирати, отримувати страви та напої, представлені в каталозі на сайті Продавця. 

2.2. Ця Угода поширюється на всі види товарів і послуг, представлених на сайті Продавця. 

2.3. Продавець зобов'язується від імені закладу “Ресторан Хакамада” передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити на рахунок або готівкою безпосередньо закладу зроблене замовлення і прийняти Товар на умовах даного Договору за адресою , що буде обрана Покупцем в момент формування Продавцем замовлення .

1.2. Публічна оферта - пропозиція «Продавця», адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах. 

1.3. Cайт «Продавця» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою 

«http://hakamada.rest/», яка є офіційним джерелом інформування Покупців. 


3. Порядок оформлення замовлення 

3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Продавця. 

3.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. 

3.3. При відсутності товару, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (телефоном, через електронну пошту або іншим шляхом). 

3.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення. 

3.5. Продавець повинен докласти максимум зусиль для забезпечення наявності Товарів, представлених на сайті Продавця. Фотографії є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Для уточнення інформації по Товару Покупець повинен звернутися до менеджера Продавця за телефоном +380970000708.

3.6. Після оформлення Замовлення, Менеджер, що обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату, час і місце отримання замовлення, які залежать від наявності замовлених Товарів у Продавця і часу, необхідного для обробки Замовлення. 


4. Покупець зобов'язаний: 

4.1. Своєчасно оплатити й отримати замовлення на умовах цього договору. 


5. Продавець має право: 

5.1. В односторонньому порядку призупинити виконання предмету Договору в разі порушення Покупцем умов цього Договору. 


6. Ціна 

6.1. Ціна товару вказується в гривнях. 

6.2. Сума замовлення складається з вартості замовлених товарів. 

6.3. Ціна Товару вказується на сайті Продавця. В разі невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. 

6.4. Ціна Товару на сайті Продавця може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 


7. Порядок оплати замовлення. 

7.1. Безготівкова оплата здійснюється за допомогою стороннього інтернет-еквайрингу. відповідно до процедур, встановленого для цього виду послуг. Готівкова оплата здійснюється шляхом безпосередньої передачі грошових коштів при отриманні товару.

7.2. Оплата здійснюється за фактом отримання товару.

7.3. Безготівковими коштами з використанням банківських карт при оформленні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення. 


8. Порядок отримання замовлення

8.1. Товар формується і передається Покупцю в попередньо узгоджених точках видачі, зазначениї у замовленні. 

8.2. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент отримання Покупцем товарів, зазначених у замовленні. 


9. Повернення товару та грошових коштів 

9.1 Повернення Товару неналежної якості: 

Під товаром неналежної якості мається на увазі товар невідповідного смаку, запаху, або терміну придатності. Отриманий товар повинен відповідати опису на сайті Продавця. Відмінність оформлення Товару від заявленого на сайті Продавця, не є ознакою неналежної якості Товару та / або неможливості використання його за призначенням. 

9.2. Зовнішній вигляд і комплектність Товару, а також комплектність усього Замовлення повинні бути перевірені Покупцем в момент отримання товару. 

9.3. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються. 

9.4. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості та інше не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів». 

9.5. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості сплаченого Товару, банківським переказом, шляхом перерахування на банківську карту (Карта повинна бути емітована на території України; валюта карти - гривня), або у готівковій формі.

9.6. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 


10. Відповідальність Сторін. 

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

10.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів та їх неналежного транспортування.

10.3. Продавець і Заклад звільняються від відповідальності за якість Товару після передачі Товару та огляду Покупцем Товару. 


11. Форс-мажор. 

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликано обставинами, що не залежать від волі Сторін, цими обставинами є: надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

11.2. Сторона, для якої настав форс-мажор, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору та зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати документи що підтверджують Форс-мажор (сертифікат Торгово-промислової палати України). 

11.3. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору. 

11.4. У разі дії Форс-мажорних обставин більш ніж 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору. 


12. Припинення Договору. 

12.1. Дія цього Договору припиняється: 

12.1.1. За взаємною згодою сторін; 

12.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені даного Договору, і будь-яка зі Сторін не погоджується про внесення змін до Договору. 

12.1.3. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 


13. Обробка персональних даних. 

13.1. Покупець підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.). 

13.2. Покупець підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зі змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних. 


14. Строк дії оферти. 

14.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Продавця і діє до моменту її відкликання Продавцем. 

14.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Продавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти. 


15. Прикінцеві положення.

15.1. Сторони встановили, що будь-які спори та претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. 

15.2. Акцептуючи дану Оферту Продавець погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України. Покупець також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України. 

15.3. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається. 

15.4. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.